Nhiệm vụ Dã Tẩu (nên đọc)

Dã Tẩu - cụ ông đầu bạc thước đứng khiêm hạ tại trung tâm thành thị lớn. Cụ Dã Tẩu tuy nhỏ nhưng bài sai chỉ lệnh của cụ rất cao cả và đầy thách thức. Nay cụ Dã Tẩu chính thức tái xuất với những yêu cầu ghê và phê hơn, phần thưởng thơm hơn...

Dã Tẩu Tái Xuất thật sự khác xưa. Dã Tẩu trở lại nhất định lợi hại. Hãy cùng đến vấn an cụ Dã Tẩu để được lợi hại gấp ngàn lần hơn nhé.

NPC Dã Tẩu

NPC Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Dã Tẩu

Vị trí: Trung tâm các thành thị và thôn làng

Chức năng: Công bố chuỗi nhiệm vụ Dã Tẩu

Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 40 trở lên

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Miễn Phí
Ngân Lượng

Nguồn gốc: Luyện công & vật phẩm.

Công dụng: Dùng 100 vạn lượng để hủy bỏ nhiệm vụ Dã Tẩu sẽ mất đi một lượt nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ vẫn giữ nguyên

Nếu chọn hủy bỏ luôn mà không mất chi phí nào thì chuỗi nhiệm vụ dã tẩu sẽ bị reset về 0

Nhân vật VIP

Tính chất: Hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu

Trong trường hợp không đủ thời gian để làm hết tất cả nhiệm vụ mỗi ngày, Quý Nhân Sĩ có thể sử dụng chức năng Hoàn Thành Nhanh nhiệm vụ ở NPC Dã Tẩu.

Sử dụng Tiền Đồng để hoàn thành nhanh nhiệm vụ.

Nhân vật đạt VIP càng cao thì chi phí tiêu tốn càng thấp.

Cấp VIP Tiền Đồng tốn
VIP 0 đến VIP 4 30
VIP 5 đến VIP 7 20
VIP 8 đến VIP 10 10

Phần thưởng Dã Tẩu

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Khi hoàn thành nhiệm vụ mốc 10 - 20 - 30 - 40 mỗi ngày sẽ nhận điểm kinh nghiệm & ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
Mốc nhiệm vụ sẽ được tính (mốc+1), ví dụ mốc nhiệm vụ 10 thì bạn phải hoàn thành nhiệm vụ 11 mới có thể nhận thưởng mốc nhiệm vụ 10
Nếu hủy nhiệm vụ bạn sẽ không nhận được phần thưởng mốc
Lượt hoàn thành nhiệm vụ trong ngày Kinh Nghiệm (chắc chắn nhận được, cộng dồn) Vật phẩm ngẫu nhiên nhận được
10 3.000.000

Thiết La Hán

Bao Dược Hoàn

Thiên Sơn Bảo Lộ

Phúc Duyên Lộ (tiểu)

Lam Thủy Tinh

Tử Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Tinh Hồng Bảo Thạch

Tiên Thảo Lộ

Bàn Nhược Tâm Kinh

Mảnh trang bị Phi Phong

Mảnh trang bị Ấn

Tu Chân Đơn Kỹ Năng 120

20 5.000.000

Thiết La Hán

Bao Dược Hoàn

Thiên Sơn Bảo Lộ

Phúc Duyên Lộ (tiểu)

Lam Thủy Tinh

Tử Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Tinh Hồng Bảo Thạch

Tiên Thảo Lộ

Bàn Nhược Tâm Kinh

Mảnh trang bị Phi Phong

Mảnh trang bị Ấn

Tu Chân Đơn Kỹ Năng 120

30 7.000.000

Thiết La Hán

Bao Dược Hoàn

Thiên Sơn Bảo Lộ

Phúc Duyên Lộ (Đại)

Lam Thủy Tinh

Tử Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Tinh Hồng Bảo Thạch

Tiên Thảo Lộ

Bàn Nhược Tâm Kinh

Mảnh trang bị Phi Phong

Mảnh trang bị Ấn

Tu Chân Đơn Kỹ Năng 120

Chìa Khóa Hoàng Kim

40 10.000.000

Thiết La Hán

Bao Dược Hoàn

Thiên Sơn Bảo Lộ

Phúc Duyên Lộ (Đại)

Lam Thủy Tinh

Tử Thủy Tinh

Lục Thủy Tinh

Tinh Hồng Bảo Thạch

Tiên Thảo Lộ

Bàn Nhược Tâm Kinh

Mảnh trang bị Phi Phong

Mảnh trang bị Ấn

Tu Chân Đơn Kỹ Năng 120

Chìa Khóa Hoàng Kim

Võ Lâm Miễn Phí